Elif Bilge Kavun, University of Sheffield, United Kingdom