Martin A. Trefzer, University of York, United Kingdom